วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556


ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี...ชีวิตดี
 
 
 
               การสวดมนต์ คือการกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ การสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และมนต์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่า “พระพุทธมนต์” การสวดมนต์ไหว้พระได้นิยมมานานแล้วตั้งแต่โบราณกาล การได้ยินได้ฟังพระสงฆ์สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาสวดมนต์ถือเป็นสิริมงคล ประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระที่เห็นได้ชัด มี ๓ อย่างคือ ๑. เป็นปริตรป้องกันเหตุเภทภัยต่างๆ ๒. เป็นการทรงจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ ๓. เป็นกัมมัฎฐานอบรมจิตใจ ทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนา
 

                                                                           
 
               ด้วยเหตุทั้ง ๓ ประการนี้ พุทธศาสนิกชนจึงพากันนิยมสวดมนต์ ทั้งทางวัดและทางบ้าน ทั้งในพระราชพิธีและพิธีของปวงชนทั่วไป อานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มีเทศนาอยู่ตอนหนึ่งในหนังสือบูรพาจารย์ที่ทางมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้จัดพิมพ์ขึ้นมีใจความว่า “การสาธยายพุทธมนต์ ใครสวดก็ตาม จะเป็นกิจวัตรพระสงฆ์ เช้า-เย็น หรือชาวพุทธทุกคนสวดพุทธคุณ ระลึกในใจ มีอานุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาล พูดสวดออกเสียงพอฟังได้ มีอานุภาพไปได้แสนจักรวาล สวดมนต์เช้า-เย็น ธรรมดามีอานุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏิจักรวาล สวดเต็มเสียงสุดกู่ มีอานุภาพแผ่ไปได้ อนันต์จักรวาล แม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในภพที่สุดอเวจีมหานรกยังได้รับความสุขเมื่อแว่วเสียงพุทธมนต์ผ่านเข้าถึงชั่วขณะหนึ่งครู่ดีกว่าหาสุขไม่ได้ตลอดกาล
 
 
           กิจกรรมแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พร้อมกลับตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  สำหรับกิจกรรมการสวดมนต์ นั้น ได้จัดให้เด็กและเยาวชนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและจัดประกวดในระดับเขตและระดับประเทศมาทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับตนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข จากหลักการและเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่า การสวดมนต์มีอานิสงส์ ได้แก่ ช่วยให้จิตใจเป็นสมาธิ เป็นการกระทำที่ได้ปัญญาตัดความโลภ โกรธ หลง เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จึงเห็นควรจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี...ชีวิตดี ขึ้น
 

วัตถุประสงค์

           ๒.๑. เพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา

          ๒.๒. เพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา

          ๒.๓. เพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตีครบ ๒๖,๐๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

          ๒.๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รักษาศีล มีจิตเป็นสมาธิ เกิดปัญญา ละความโลภ โกรธ หลง เกิดความกระฉับกระเฉง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     สถานแรกรับเด็กและเยาวชน
                                           สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี 
ผู้ประสานงานโครงการ
                               นางนัฐพร โกศล                นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
                               นายทรงเกียรติ จันทร์พรม นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

               คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์จันทบุรี ร่วมกับศูนย์ชุมชนภาษาอังกฤษ
               เข้ามาทำจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เป็นประจำ ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน  โดยร่วมเล่นเกม สอนภาษาอังกฤษ และเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนด้วย

 
 
 
            และเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสตมาส เป็นเทศกาลแห่งการส่งความสุข ทางคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์จันทบุรี นำโดยอาจารวิวรณ์ เจนกลาง และคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมเด็กและเยาวชนพร้อมกับนำของขวัญมามอบให้แก่เยาวชน เจ้าหน้าที่ พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวัน
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ต้อนรับผู้ตรวจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
ท่านผู้ตรวจกรม นางไพวรรณ รัตนบวร
 
           วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี นำโดยผู้อำนวยการสถานพินิจฯ  นางสุปรียา จรัสไพบูลย์ ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางไพวรรณ รัตนบวร  เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานพินิจ  เขตตรวจราชการที่ ๙ (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด)
 
ผู้อำนวยการฯ นางสุปรียา จรัสไพบูลย์
 
 
 
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
 
 
      ทั้งนี้คณะผู้ตรวจฯ  ได้เข้าตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจกลุ่มงานในสถานพินิจ รวมทั้งหน่วยต่าง ๆ   ภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ...
 

 
 
 

 
 
 
 
 

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ,จันทบุรี ร่วมกิจกรรมบำบัด แก้ไข ฟื้้นฟู
เด็กและเยาวชนสถานพินิจ ฯ จันทบุรี
 
        เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ สถานพินิจ ฯ จันทบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณบัญชา คงชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง,จันทบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมบำบัดเด็กและเยาวชน ตามนโยบายชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดเด็กและเยาวชน 
 
 
                 ทั้งนี้ได้รับการประสานงานจากหัวหน้างานพัฒนาพฤตินิสัย นางนัฐพร โกศล นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต  และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ .....
 
 

 
 

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ/เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ (๒๕๕๕)

หลักการและเหตุผล

     สังคมและวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญของความเป็นมนุษย์ เป็นสองสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง สิ่งที่แยกสังคมหนึ่งว่าแตกต่างจากอีกสังคมหนึ่งก็คือวัฒนธรรมในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมและจิตใจของมนุษย์ วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยประสานและผูกมัดทางจิตใจของคนหลาย ๆ คนเข้าไว้ด้วยกัน วัฒนธรรม คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้และจะต้องยึดถือเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดังเช่นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเฉกเช่นทุกวันนี้      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ/เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕” ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจของข้าราชการ เด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นการฝึกจิตและสมาธิของเด็กและเยาวชน เพื่อในอนาคตสามารถใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ซึ้งถึงหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกจิตและสมาธิในการฟังหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา
- เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชน
- เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในสถานแรกรับได้ร่วมฟังธรรมะและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์กิจกรรม

- กิจกรรมร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์

- กิจกรรมฝึกจิตและร่วมนั่งสมาธิหมู่

- กิจกรรมร่วมเสวนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ์

- กิจกรรมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย สถานแรกรับเด็กและเยาวชน
                                      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

-เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ     นายคมสรรค์ ลายเกตุ  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
ณ สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕


           เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ขึ้น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ

           ๑.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวมีความรู้เรื่องแนวทางการพิจารณาตัดสินคดี การคุมความประพฤติ การฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ
            ๒.เพื่อเตรียมสภาพจิตใจ และลดความวิตกกังวลของเด็ก เยาวชน และครอบครัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
            ๓.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้รับทราบถึงแหล่งทรัพยากรที่จะสามารถไปขอรับบริการได้

            ๔.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองมีเป้าหมายและมีแผนการอนาคตที่มีความชัดเจน
           ๕.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมที่มีความเหมาะสม และส่งเสริมด้านสภาพจิตใจและอารมณ์ของเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะยอมรับถึงผลการพิจารณาพิพากษาของศาล              เนื้อหาของกิจกรรมประกอบด้วย การเตรียมตัวขึ้นศาล แนวทางการพิจารณาคดีของศาล ได้แก่ การคุมความประพฤติ การฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมฯ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมที่มีความเหมาะสมโดยอาศัยความร่วมมือของคณะสหวิชาชีพของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
           การให้ความรู้ด้านต่างๆแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี, สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี และกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจ เป็นต้นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
                            ๑. นายชูชาติ สีเขียว นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
                            ๒. นางสาวสุจิตรา ชุ่มมงคล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

ฟื้นฟูเด็กอัจฉริยะในสถานพินิจ

         ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศ จำนวนกว่า  50,000  คน  เป็นเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำผิด ทั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ซึ่งเป็นเยาวชนที่ก้าวพลาด เคยหลงผิด ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนจะพึงได้รับ  จากข้อมูลทดสอบด้าน EQ พบว่า มีเด็กปกติ ระดับ EQ 90-100  ร้อยละ 70  เด็กฉลาด EQ 100-120 ร้อยละ 17 และ เด็กอัจฉริยะ  EQ 120 ขึ้นไป  ร้อยละ 0.46

คลิปวีดีโอ ข้อมูลข่าว ประเด็นเด็ด 7 สี ออกอากาศ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2554