วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ/เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ (๒๕๕๕)

หลักการและเหตุผล

     สังคมและวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญของความเป็นมนุษย์ เป็นสองสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง สิ่งที่แยกสังคมหนึ่งว่าแตกต่างจากอีกสังคมหนึ่งก็คือวัฒนธรรมในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมและจิตใจของมนุษย์ วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยประสานและผูกมัดทางจิตใจของคนหลาย ๆ คนเข้าไว้ด้วยกัน วัฒนธรรม คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้และจะต้องยึดถือเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดังเช่นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเฉกเช่นทุกวันนี้      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ/เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕” ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจของข้าราชการ เด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นการฝึกจิตและสมาธิของเด็กและเยาวชน เพื่อในอนาคตสามารถใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ซึ้งถึงหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกจิตและสมาธิในการฟังหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา
- เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชน
- เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในสถานแรกรับได้ร่วมฟังธรรมะและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์กิจกรรม

- กิจกรรมร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์

- กิจกรรมฝึกจิตและร่วมนั่งสมาธิหมู่

- กิจกรรมร่วมเสวนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ์

- กิจกรรมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย สถานแรกรับเด็กและเยาวชน
                                      สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

-เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ     นายคมสรรค์ ลายเกตุ  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น