วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
ณ สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕


           เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ขึ้น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ

           ๑.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวมีความรู้เรื่องแนวทางการพิจารณาตัดสินคดี การคุมความประพฤติ การฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ
            ๒.เพื่อเตรียมสภาพจิตใจ และลดความวิตกกังวลของเด็ก เยาวชน และครอบครัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
            ๓.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้รับทราบถึงแหล่งทรัพยากรที่จะสามารถไปขอรับบริการได้

            ๔.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองมีเป้าหมายและมีแผนการอนาคตที่มีความชัดเจน
           ๕.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมที่มีความเหมาะสม และส่งเสริมด้านสภาพจิตใจและอารมณ์ของเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะยอมรับถึงผลการพิจารณาพิพากษาของศาล              เนื้อหาของกิจกรรมประกอบด้วย การเตรียมตัวขึ้นศาล แนวทางการพิจารณาคดีของศาล ได้แก่ การคุมความประพฤติ การฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมฯ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมที่มีความเหมาะสมโดยอาศัยความร่วมมือของคณะสหวิชาชีพของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
           การให้ความรู้ด้านต่างๆแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี, สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี และกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจ เป็นต้นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
                            ๑. นายชูชาติ สีเขียว นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
                            ๒. นางสาวสุจิตรา ชุ่มมงคล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น