วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556


ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี...ชีวิตดี
 
 
 
               การสวดมนต์ คือการกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ การสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และมนต์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่า “พระพุทธมนต์” การสวดมนต์ไหว้พระได้นิยมมานานแล้วตั้งแต่โบราณกาล การได้ยินได้ฟังพระสงฆ์สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาสวดมนต์ถือเป็นสิริมงคล ประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระที่เห็นได้ชัด มี ๓ อย่างคือ ๑. เป็นปริตรป้องกันเหตุเภทภัยต่างๆ ๒. เป็นการทรงจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ ๓. เป็นกัมมัฎฐานอบรมจิตใจ ทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนา
 

                                                                           
 
               ด้วยเหตุทั้ง ๓ ประการนี้ พุทธศาสนิกชนจึงพากันนิยมสวดมนต์ ทั้งทางวัดและทางบ้าน ทั้งในพระราชพิธีและพิธีของปวงชนทั่วไป อานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มีเทศนาอยู่ตอนหนึ่งในหนังสือบูรพาจารย์ที่ทางมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้จัดพิมพ์ขึ้นมีใจความว่า “การสาธยายพุทธมนต์ ใครสวดก็ตาม จะเป็นกิจวัตรพระสงฆ์ เช้า-เย็น หรือชาวพุทธทุกคนสวดพุทธคุณ ระลึกในใจ มีอานุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาล พูดสวดออกเสียงพอฟังได้ มีอานุภาพไปได้แสนจักรวาล สวดมนต์เช้า-เย็น ธรรมดามีอานุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏิจักรวาล สวดเต็มเสียงสุดกู่ มีอานุภาพแผ่ไปได้ อนันต์จักรวาล แม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในภพที่สุดอเวจีมหานรกยังได้รับความสุขเมื่อแว่วเสียงพุทธมนต์ผ่านเข้าถึงชั่วขณะหนึ่งครู่ดีกว่าหาสุขไม่ได้ตลอดกาล
 
 
           กิจกรรมแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พร้อมกลับตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  สำหรับกิจกรรมการสวดมนต์ นั้น ได้จัดให้เด็กและเยาวชนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและจัดประกวดในระดับเขตและระดับประเทศมาทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับตนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข จากหลักการและเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่า การสวดมนต์มีอานิสงส์ ได้แก่ ช่วยให้จิตใจเป็นสมาธิ เป็นการกระทำที่ได้ปัญญาตัดความโลภ โกรธ หลง เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จึงเห็นควรจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี...ชีวิตดี ขึ้น
 

วัตถุประสงค์

           ๒.๑. เพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา

          ๒.๒. เพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา

          ๒.๓. เพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตีครบ ๒๖,๐๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

          ๒.๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รักษาศีล มีจิตเป็นสมาธิ เกิดปัญญา ละความโลภ โกรธ หลง เกิดความกระฉับกระเฉง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     สถานแรกรับเด็กและเยาวชน
                                           สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี 
ผู้ประสานงานโครงการ
                               นางนัฐพร โกศล                นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
                               นายทรงเกียรติ จันทร์พรม นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น