วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ,จันทบุรี ร่วมกิจกรรมบำบัด แก้ไข ฟื้้นฟู
เด็กและเยาวชนสถานพินิจ ฯ จันทบุรี
 
        เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ สถานพินิจ ฯ จันทบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณบัญชา คงชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง,จันทบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมบำบัดเด็กและเยาวชน ตามนโยบายชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดเด็กและเยาวชน 
 
 
                 ทั้งนี้ได้รับการประสานงานจากหัวหน้างานพัฒนาพฤตินิสัย นางนัฐพร โกศล นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต  และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ .....
 
 

 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น