วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงการ/กิจกรรม     ประดิษฐ์กระทงและร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๔
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

หลักการและเหตุผล
                การสร้างสรรค์ผลงานกระทงใบตองใน “ประเพณีลอยกระทง” ของไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญ เป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ ฝีมือด้านการประดิดประดอยที่ทรงคุณค่า ที่มีการสืบทอดกันมานานตั้งแต่บรรพบุรุษ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อแม่พระคงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์และการทำกระทงเพื่อเข้าประกวดที่น่าสนใจแตกต่างกันไป
  ตัวแทนเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้อำนวยการฯ

          สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จัก และซาบซึ้งในประเพณีลอยกระทงของไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์กระทง และเข้าร่วมประเพณีดังกล่าวด้วย จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ประดิษฐ์กระทงและร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๔ขึ้น

วัตถุประสงค์
          .  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี อันดีงามของไทย
              ไว้สืบทอดต่อไป
          ๒.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์กระทง
          ๓.  เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย

 

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ตราด และสระแก้ว จำนวน  ๔๐ คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น